چشم انداز، ماموریت و اهداف

 چشم انداز

“تبدیل شدن به اولین و برترین شرکت مشاور سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بازار سرمایه ایران و با تسلط بر محدوده وسیعی از خدمات مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی در سطح استانداردهای بین‌المللی.”

ماموریت

با توجه به چشم انداز فوق، ماموریت شرکت به شرح زیر تعریف شده است:

“ارائه خدمات مشاوره مالی و سرمایه‌‌ گذاری و مدیریت دارایی با هدف حداکثرسازی ارزش برای سهامداران، سرمايه گذاران، مشتريان و ساير ذينفعان. شرکت با تثبیت جایگاه خود به عنوان شریک و مشاور معتمد مشتریان، آنان را در دستیابی به اهدافشان یاری خواهد رساند.”

اهداف

تلاش برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی شفاف با رعایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران و بکار گیری آن سرمایه ها در موارد ذیل:

• سرمایه گذاری در بورس بر اساس ضوابط سازمان بورس کشور

• عملکرد مالی شفاف و استفاده از سرمایه های پاک در سرمایه گذاری

• سرمایه گذاری به منظور کمک به رشد تولید ملی

• رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و مصوب و ابلاغ شده برای سرمایه گذاری در ایران

• اولویت سرمایه گذاری در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و تندگردش (FMCG)