پرسشهای متداول دو

1_پول به حساب چه کسی میره؟   2_ آیا مجوز فعالیت از سازمان بورس را کسب کرده اید؟