تفاوت کارمزد نظارت (Monitoring fee) و کارمزد معامله (Transaction fee)

تفاوت کارمزد نظارت (Monitoring fee) و کارمزد معامله (Transaction fee) در صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی چیست؟

  • کارمزد معامله یا Success fee در صندوق های سرمایه گذاری خصوصی کارمزدی است که پس از انجام و اتمام یک معامله (Closing) توسط موسسات سرمایه گذاری خصوصی (Private Equity) یا مشاوران ادغام و تملیک (M&A) دریافت می‌شود. در عمده موارد کارمزد معامله بصورت یکجا و نقد دریافت می‌شود. کارمزد معامله تابعی از مبلغ معامله (Deal size) است و با افزایش مبلغ معامله، درصد کارمزد کاهش می‌یابد. کارمزد معامله معمولاً عددی بین 1% الی 5% از مبلغ معامله است.
  •  کارمزد نظارت کارمزدی است که موسسات سرمایه گذاری خصوصی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر موجود در پرتفوی خود مطالبه می‌کنند (چون مالک نهایی شرکت سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاران Private Equity هستند، عملاً کارمزد فوق توسط این سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود). این کارمزد بابت خدمات مشاوره مدیریتی است که بعد از تملک شرکت سرمایه‌پذیر به آن ارائه می‌شود. کارمزد نظارت عمدتاً در زمان تملک شرکت سرمایه پذیر به عنوان یکی از بندهای قرارداد خرید سهام مورد توافق قرار گرفته است. مبلغ کارمزد نظارت گاهی براساس مبلغ ثابت و عمدتاً براساس درصدی از EBITDA محاسبه می‌شود. میزان این کارمزد نیز غالباً بین 06/0% الی 5% از EBITDA شرکت سرمایه‌پذیر است. درصد کارمزد نظارت نیز همچون کارمزد معامله رابطه معکوس با مأخذ محاسبه کارمزد (در اینجا EBITDA) دارد. لازم به ذکر است کارمزد معامله تنها یکبار پرداخت می‌شود اما کارمزد نظارت بصورت سالانه محاسبه و پرداخت می‌شود (شرایط پرداخت کارمزد نظارت می‌تواند براساس توافق طرفین متفاوت باشد).

نظرات